is toegevoegd aan uw favorieten.

De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kort na mijne benoeming in besloten kring u heb gezegd, dat ik u wel kon opvolgen, maar niet vervangen. Gelukkig mag ik er bijvoegen: aan vervanging bestaat ook hoegenaamd geen behoefte. Want al hebt <^ij, ter voldoening aan de wet, O]) grond van uwen leeftijd uwe onderwijstaak in engeren zin moeten vaarwel zeggen, nog verheugt zich Kern's school in liet bezit van haren Meester, nog is uw geest frisoh en vaardig en de lijst uwer opera omnia niet afgesloten. Moge pon volkomen herstel u een gelukkigen levensavond inleiden, zacht getint door den gemoedsvrede, dien een welbesteed leven van onverpoosden vruchtbaren arbeid verschaft, en gewijd door de dankbare hulde en eerbiedige liefde van de velen, die dien arbeid hebben loeren waardeeren en er nog telkens de vruchten van plukken!

Leidsche ambtgenooten, met u treed ik van heden af in andere en engere verbinding. Van de Groningsche zustoruniversiteit tot u gekomen, vind ik onder u velen, mij persoonlijk weinig of niet bekend, maar aan den anderen kant een aantal oude bekenden, en daaronder goede vrienden uit verschillende vroegere levenstijdperken. Versterking van oude

banden, aanknooping van nieuwe het is, in het licht

van de ervaring reeds dadelijk na mijne benoeming door mij opgedaan, overbodig den wensch hiertoe uit te spreken. En hebt gij soms nog eene verklaring van mij van noode dat het mijnerzijds niet ontbreken zal aan bereidwilligheid tot eendrachtige samenwerking, zooals ik die te Groningen zoowel in den engeren kring van de litterarische faculteit als in den ruinieren van den Senaat steeds gekend heb? Maar wat ik hier wel wil uitspreken is dit. Verplaatsing van de eene universiteit naar eene andere is te allen tijde en overal iets heel gewoons geweest. Ieder die in zaken van