is toegevoegd aan uw favorieten.

De motie-Passtoors

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•5). cw J{.

Het kan u bekend zijn, dat ik, kort geleden, naar aanleiding van een besluit van den Rotterdamschen Gemeenteraad in de gelegenheid was, mijne meening te zeggen, omtrent de onrechtmatigheid van ongevraagd ontslag, verleend aan de gehuwde onderwijzeres.

Thans, ben ik opnieuw uitgenoodigd om mijn gevoelen kenbaar te maken, nopens eene wettelijke regeling, voorschrijvende, dat de vrouwelijke ambtenaar, die huwt, op dien enkelen grond uit 't ambt wordt ontzet.

Onmiddellijk gevoelt men, bij schijnbaar hetzelfde onderwerp, de verschilpunten, die, als vanzelf, tot een splitsing leiden.

In zake de ongehuwde onderwijzeres, hadden wij te doen met een bestaande wet, willekeurig en eigendunkelijk weerloos gemaakt, door plaatselijke besturen.

Hier en nu, in dezen kring, geldt het, recht en bevoegdheid van de vrouwelijke ambtenaar in het algemeen, die, tot dusver, in een bindend voorschrift, niet zijn omschreven.

De ongehuwde onderwijzeres, die men, de wet in de hand niet verstooten kan, tracht men, met allerlei kunstgrepen, knutselwerk eencr gedienstige praktijk, te verdringen.