is toegevoegd aan uw favorieten.

De motie-Passtoors

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijner ambtenaren, zoolang deze beantwoordt aan de algemeene eischen van zedelijkheid? De cirkelredeneering van den heer Talma is voor 't grijpen. Meent de Staat-werkgever aan echtelieden, ook buiten den dienst, gedragingen te moeten voorschrijven, dan treedt hij op, niet als werkgever, maar als censor. Wil de Staat buiten censuur blijven, en met den behoorlijk verleenden dienst zich tevreden stellen, wat raakt hem het huwelijk zijner ambtenaren'!'' Dienst is dienst en huwelijk is huwelijk. Er bestaat geen brug, ook niet het machtwoord van den heer Talma, die deze beide onderling vreemde begrippen verbinden kan.

Gelijk de cirkelredeneering van dien geachten spreker zich zelve aanwijst, doet desgelijks het anachronisme, door hem begaan. Hij schijnt de vrouw, in onze samenleving, te stellen op ééne lijn met de vrouw, wier beeld Paulus schetste in 1 Corinthiërs 14, 34, 35 als volgt :

„Dat uwe vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegestaan te spreken maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.

En zoo zij iets willen leeren laat ze tehuis haar eigene mannen vragen. Want het staat leelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken."

Aan dat signalement nu beantwoordt de hedendaagsche vrouw niet meer. Zij kan 't niet en zij doet 't niet. Zij kan 't niet, door den economisehen nooddwang der feiten,