is toegevoegd aan uw favorieten.

De motie-Passtoors

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestraft wil hebben met een jaar gevangenis. Ziehier hare woorden:

„Dat de arbeidsschuwen, die leven ten koste (lees: op kosten) hunner medeburgers, gestraft worden, eischt het algemeen belang, opdat de arbeidlievende bevolking niet geërgerd worde, de arbeidszin niet vermindere, den volke worde getoond dat een parasitisch bestaan ten koste (lees: op kosten) van de gemeenschap door de overheid niet geduld wordt en niet den luien nietsdoener worde gegeven hetgeen voor den arme was bestemd" (blz. 38).

De toepassing nu van dat recht der toekomst op ons geval, maakt gij lichtelijk. Dezelfde Staat der Nederlanden die man en vrouw, van arbeidsschuwheid overtuigd, met kracht en macht, in de gevangenis zet, belet de gehuwde vrouw, met kracht, en macht, om als ambtenaar te werken !

En die Staat der Nederlanden bejegent, in dezer voege de vrouw als ambtenaar schier geheel alleen, want vrijwel nergens in de beschaafde wereld, is zoodanige handelwijze reehtens.

Indien deze oorspronkelijkheid en gene logica uwe volle bewondering niet wegdragen, bedenkt dan, dat het gewone burgermansinzicht, dat Metternich : der beschrünkte Unterthauenverstand placht te heeten, niet bij machte is de diepzinnige wijsheid onzer bestuurderen te peilen.

?