is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ongevraagd ontslag der gehuwde onderwijzeres naar rechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

Kr schijnt een kruistocht geopend te worden tegen de gehuwde \ onderwijzeres. Naar luid van persberichten, beijvert men zich, in I tal van plaatsen, haar uit de school te weren. Hoe langer zoo 1 minder kieskeurig wordt men, dit doel voor oogen, in de middelen. Gerekend wordt op de algeheele ontstentenis of gebrekkige inrichting onzer administratieve rechtspraak. Wilde gemeenteraadsbesluiten vinden allicht, zoo meent men, instemming bij hiërarchische meerderheden van kerkelijke geestverwantschap. De toevlucht tot de hoogste instantie wordt versperd, door overwegingen, niet aan de zaak, maar aan den vorm harer cognitie ontleend. Aan dit bedrijf, oorspronkelijk uitvloeisel van clericale geestdrijvers, worden gaandeweg liberalen medeplichtig. Hun afval bemantelen zij, door zich en anderen een rad voor de oogen te draaien. Het voorwendsel heet: belang van het onderwijs, en de zalvende toevoeging: belang der vrouw. Is de epidemie nog te stuiten? Van het doen eener poging althans mag men niet zich ontslagen rekenen.

^ Het „belang van het onderwijs" is erger dan misleiding: het is een leugen. Hooger belang dan deelneming der vrouw aan het^ onderwijs, kent de school nietj Wie, meer dan zij, is met opvoeding, dat gewichtig deel van alle onderricht, vertrouwd ? Wie, beter dan zij, weet gevoelige snaren in het kinderlijk gemoed te treffen? Waar de grover bewerktuigde hand des mans meent te moeten ingrijpen, werkt haar woord van vermaan, haar afkeurend gebaar, haar strenge blik vaak wonderen. Mogen zij, wien deze kenschets