is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ongevraagd ontslag der gehuwde onderwijzeres naar rechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezoldigt, opdat het den neutralen Staat toch vooral niet — aan vijanden ontbreke. Daarna, hebben sommigen onzer mede zich gezet aan het probleem, hoe men scholen met den bijbel hebben, en ze scholen zonder dit boek heeten kon Thans, zijn wij met de uiterste krachtsinspanning bezig, voor de gehuwde onderwijzeres de Openbare School te sluiten, naardien wij over de bijzondere zeggenschap missen. Onnaspeurlijk zijn niet slechts de Raadsbesluiten der Voorzienigheid in den hooge, maar ook die der liberalen op de aarde. Of zou Schiller, ten tweeden male, gelijk hebben, dat tegen domheid tot zelfs de goden te vergeefs kampen?

y^Maar: „het belang der vrouw", de behoeften van het gezin, zoo ! meesmuilt men. Op gevaar af, van de idylle ietwat hardhandig • te verstoren, zij den bemoeizieken bezorgers en verzorgers ronduit j toegevoegd: dit belang raakt niet u, doch haar.

Wij zijn de landsvaderlijkheid ontwassen, waarmede de overheid zich bekreunde 0111 hetgeen, ook binnen rechtmatige grens, gedaan \pf gelaten moet worden. *)Tegen misbruik van economische zwakheiclj fn onverschillig welke kunne, keere zich de Staatsarm. Niets dan kwaad echter sticht hij, matigt hij zich de richting aan, waarin economische hulpbronnen te ontsluiten zijn. In deze, onze samenleving, wordt de werkkring, dien de vrouw zich verovert, met den dag grooter. Men kan het verschijnsel, des verkiezende, bejammeren, zoo goed als men den Niagara zou kunnen wenschen te zien afdammen. Bij dergelijke jeremiade van gegadigden moet het dan ook blijven. Tracht men de vrouw, door oppervoogdij, te verdringen, men bezigt belachelijk machtsvertoon. Onverantwoordelijk machtsmisbruik daarentegen is het, indien men, heeft de vrouw trouwplannen, broodsgebrek haar in 't vooruitzicht stelt.

Dit immers is het weerzinwekkende en verontrustende tevens, in het besproken verschijnsel: men pleegt in <len volsten zin des woords, rechtsscliennis.