is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ongevraagd ontslag der gehuwde onderwijzeres naar rechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. en H.

Niet voor de eerste maal bespreek ik de zaak, door deze Vereeniging thans aan de orde gesteld.

Het voorbeeld, door Yeendam in 1904 gegeven, is, ondanks vernietiging door Gedeputeerde Staten van Groningen, gehandhaafd bij Kon. Besl. van 7 Dee. 1904.

In gelijken geest, blijkens het Y. V., hoofdstuk IY, Staatsbegrooting 1905, zijn pogingen aangewend o. a. door Idaarderadeel en Wildervank.

Bij die illustre gemeenten, voegt zich thans de tweede koopstad des Rijks, wier Raadsbesluit tot ontslag van drie onderwijzeressen, bekrachtigd is, door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, op den enkelen grond van haar huwelijk.

Dit voorval maakt een pijnlijken indruk op hen, die gewoon zijn de stad uwer inwoning te beschouwen als bezield van vrijzinnigen, van vooruitstrevenden geest.

Pijnlijk vooral, omdat zij overtuigd zijn, dat hier de bodem van de rechtsbeginselen is verlaten, is ingeruild tegen een kleinzielige, benepen opvatting van de taak der overheid.