is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ongevraagd ontslag der gehuwde onderwijzeres naar rechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet. Dat hoeft ook niet, onulat 't vanzelf spreekt. Daarvoor geldt: art. 19 Onderwijswet jn. 30.

Vanzelf echter spreekt tevens, dat, beroept men zich voor ontslag op plichtverzuim, dit plichtverzuim gebleken moet zijn.

Waar zou 't heen, indien 't anders ware? Dan opent gij de deur voor schromelijke willekeur, die nooit te achterhalen is.

Wat nu is hier geschied?

Met prijzenswaarde oprechtheid, zijn overgelegd de bewijzen, dat de ontslagen dames uitmuntende onderwijzeressen zijn en volijverig van haar plicht zich kweten.

Waarom straft, wat verwijt men haar dan?

Is 't huwelijk, op zicli zelf, plichtverzuim? Neen. Bestond er zwangerschap, die feitelijk tot plichtverzuim aanleiding gaf? Neen.

Men straft, op grond der verwachting, dat, uit 't huwelijk, plichtverzuim voortvloeien kan.

Een antecedent van zoodanige machtsaanmatiging, in ons Staatsrecht, is bekend.

De Fransche Code Pénal namelijk behelsde het verbod van coalitie aan arbeiders, waaruit de onmogelijkheid van staking voortvloeide.

Minister Jolles stelde voor, dat verbod op te herten, waardoor staking mogelijk werd.

Gansch de conservatieve phalanx, aan de spits Mr. J.