is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederontdekking en wederopbouw der oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne Hekken* Curatoren, Mijne Heeren Hoogleeraren, Heeren ex Dames Studenten, Zker Geachte Toehoorders ,

Daar is eeu treffend waar woord van Goethe dat zegt: ., Alles beruht auf Inhalt, Gelialt und Tlichtigkeit eines zuerst aufgestellten Grundsatzes und auf die Eeinheit des Yorsatz.es." Bij alle menschelijke handelingen komt het in de eerste plaats aan op een helder inzicht, een goeden opzet, een juist begrip van hetgeen gedaan moet worden. Zelfs bij gebrekkige verwezenlijking van een gelukkig denkbeeld wordt het goede daarin nooit geheel te niet gedaan, terwijl van een verkeerd voornemen zelfs de pijnlijkst nauwgezette uitvoering ten slotte steeds blijken zal niets anders te zijn geweest dan ijdel pogen en vergeefsche krachtsinspanning. Ook voor mij derhalve, nu ik het mij opgedragen hoogleeraarsambt in de classieke oudheidkunde sta te aanvaarden, is het van hoog belang allereerst grondig te overwegen, welk richtsnoer bij de beoefening van ons vak van wetenschap in dezen tijd bij voorkeur dient gevolgd te worden en aan welk ideaal de classieke litterator moet beantwoorden.

Beginnen wij daartoe met ons af te vragen, welke plaats aan de classieke philologie in de rij der wetenschappen