is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederontdekking en wederopbouw der oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu eens deze, dan weer gene, den doorslag geven. Hier leeren wij schatten, wat mannen van beteekenis op hunnen tijd vermogen en wat zij in hunnen tijd niet vermogen. Alleen op den hechten grondslag eener juiste waarneming van het menschenleven om ons heen kunnen wij het wagen het leven der oudheid in den geest weder op te bouwen; alleen gewapend • met in de tegenwoordige samenleving opgedane ervaring zullen wij er aan kunnen denken een oordeel over menschen en zaken van den voortijd te vellen. Dat spreekt geheel van zelf, zal men mij misschien toeroepen. Ik geef dat volmondig toe. Doch verdient het daarom minder gezegd te worden? Vooral groote waarheden worden in de praktijk zoo licht uit het oog verloren. Staat mij daarom toe hetgeen in beginsel van zelf spreekt toch nog eenigszins meer in hij zonderheden uiteen te zetten.

Wie de grieksche wijsbegeerte wil bestudeeren, kan met grammaticale interpretatie der bronnen, waarmede hij natuurlijk zal hebben te beginnen, niet volstaan. Er is groote geoefendheid in wijsgeerig denken noodig om, waar ons van het werk eens wijsgeers slechts een zeker getal kernspreuken, titels van geschriften en misschien nog een kort uittreksel zijner leer is overgeleverd, te doorzien, welke eigenlijk zijne richting was en waar bet in den grond in elks bijzonder geval om gaat. Dit moge minder gelden van vele op zich zelve begrijpelijke hoofdstukken van Plato of van Aristoteles. Evenwel ook bij deze schrijvers welk een stuiten op onoverkomelijke zwarigheden aan den eenen kant en aan den anderen welk een luchthartig voorbijgaan aan den kern der problemen bij den niét wijsgeerig ge vormden litterator! De onmisbare wijsgeerige blik moet vooraf verworven worden door het bestudeeren van volledige philosophische sys-