is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederontdekking en wederopbouw der oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elkander en de overgangen daartusschen van nabij te mogen gadeslaan, het leven en de gedachten en overtuigingen van groote kunstenaars uitvoerig opgeteekend te vinden! Aan onze pogingen tot wederopbouwing der antieke kunstgeschiedenis uit de geredde brokstukken ga daarom voor een ieder onzer de zooveel mogelijk volledige kennismaking met de beeldende kunst van onzen tijd of van eenig modern tijdperk vooraf.

Xog een laatste voorbeeld, dat ik uit zeer vele kies. Wie de oude geschiedschrijvers met critiek wil lezen, moet zich voor alle dingen rekenschap geven, onder welke invloeden in het algemeen geschiedwerken plegen te ontstaan. Hij moet in eigen omgeving leeren opmerken, dat onpartijdige en kleurlooze geschiedschrijving tot de groote zeldzaamheden behoort en dat althans de krachtigste, talentvolste geschiedschrijvers meestal, bewust of onbewust, de verdediging van een bepaald standpunt nastreven. Hij moet in het volle licht der werkelijkheid leeren inzien, hoe gemeenlijk hetzij de geestesrichting, hetzij de partijkeuze, hetzij de bevooroordeeldheid van den schrijver onder den drang van bepaalde omstandigheden geschriften van eene bepaalde strekking doet ontstaan, die alleen uitwendig zich voordoen als een onzijdig relaas van elkander opvolgende gebeurtenissen. Dan zijn hem de oogen geopend om op te merken, dat in het classieke tijdperk datzelfde het geval geweest is, en wel in nog sterker mate dan nu, daar er toen nog geen leeraren in de geschiedenis waren en de wetenschappelijke onpartijdigheid van den geschiedschrijver zelfs als ideaal toen zeker niet algemeen hoog aangeschreven stond.

Gelijk dus Cato van den redenaar, dat wil ook zeggen van den pleitbezorger en den staatsman, zeide, dat hij in