is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederontdekking en wederopbouw der oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodzakelijk. Het moet het streven zijn van ieder classiek litterator om althans eenmaal in zijn leven de landstreken en steden te bezoeken, waarmede zijne lectuur hem voortdurend in aanraking brengt en waarover hij bij zijn eigen onderwijs dagelijks moet spreken. De bezwaren tegen zulk eene reis zijn denkbeeldig, de voordeelen ervan oneindig groot. Hot zal hen nooit berouwen, die er in hunne jeugd een of meer studiejaren aan gegeven hebben om Griekenland en Italië uit eigen aanschouwing te leeren kennen. Zij leeren zoodoende zonder merkbare inspanning in korten tijd voor hun volgend leven meer, dan anders in jaren in het studeervertrek gesleten. Het is uit dien hoofde zeer toe te juichen, dat thans het Utrechtsch Philologisch Studiefonds, de schoone en nuttige stichting van wijlen den hoogleeraar in de germaansche talen Gaixke, voortdurend enkele onzer jonge litteratoren helpen kan den tocht naar Hellas en Kome te ondernemen. Maar ook hun, die tot dit doeleinde geen steun kunnen ontvangen, zij de raad gegeven voor geen offer terug te deinzen om nog op jeugdigen leeftijd den reisstaf in de hand te kunnen nemen. De grieksche natuur en het grieksche klimaat en de daaruit voortspruitende levensvoorwaarden en levenswijze der bevolking kan men alleen op de plaats zelve, maar daar dan ook zeer gemakkelijk, leeren kennen. Den arbeid, die verricht wordt op de talrijke opgravingsvelden, kan men alleen van nabij leeren overzien en waardeeren. En daarbij komt nog, dat de schoonheid van het Zuiden op den reiziger zulk eenen overweldigenden indruk pleegt te maken, dat hij zich zijn geheele volgende leven als het ware gedragen en bevleugeld gevoelt door de herinnering aan de in zonlicht gebade kusten van het onvergetelijk Hellas.