is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederontdekking en wederopbouw der oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

resultaten te zullen bereiken, eerst naar Klein-Azië gewend: zoo zijn Priene en Pergamon opgegraven vóór Sparta en Tliehe! Hoe leerzaam echter deze opgravingen op zich zelve ook geweest zijn, toch bevestigen zij ons in onze overtuiging, dat de vruchtbaarste vondsten voor onze wetenschap niet daar ginds, maar in het oude moederland te verwachten zijn. Ook op het meerendeel der eilanden van de aegaeïsche zee is het archaeologisch onderzoek begonnen; zelfs het eiland Thora, dat nooit eene rol in de eeschie-

I °

denis heeft gespeeld, is met groote zorg en goeden uitslag doorvorscht. Ten slotte heeft men ook het onderzoek deizooveel armere ionische eilanden in de laatste jaren ter hand genomen.

Alle deze opgravingen hebben in één men sclienleef tijd eene veel gezondere opvatting der oudheid en oudheidkunde doen ontstaan. Onze kennis is er op ieder gebied door verrijkt en onze blik verruimd. Een uitgebreid studiemateriaal, dekennis van belangrijke geschiedkundige feiten zijn er door gewonnen. Van het geheele leven der ouden, tot in de kleinste bijzonderheden toe, krijgen wij een steeds duidelijker beeld en daardoor gaan ook hunne geschriften sterker tot ons spreken. Meer en meer komen onze geestelijke voorouders voor ons te staan als menschen van vleesch en bloed en van gelijke neigingen als wij zelf en maakt de vaak onberedeneerde en naieve bewondering van vroeger plaats voor werkelijke kennismaking met al de goede en al de slechte zijden der antieke beschaving en samenleving.

De periode der groote opgravingen op griekschen bodem zal niet van eeuwigen duur wezen; zij zal een einde nemen, zoodra het materiaal uitgeput is en zulks zal op de voornaamste plaatsen zelfs binnen afzienbaren tijd het geval zijn.