is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederontdekking en wederopbouw der oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weggenomen. Kik jaar brengt ons tegenwoordig een rijken oogst van nieuwe feiten en nieuwe documenten; de latere vondsten verhoogen steeds de waarde der vroegere; de leemten in onze kennis worden aangevuld: de fragmenten sluiten aan elkander aan: er vormen zich steeds grooter geheelen. Ook wij zijn ongetwijfeld geroepen aan den algemeenen arbeid deel te nemen en liet onze tot het welslagen ervan bij te dragen.

Lvenzeer om eene reden van psychologischen aard schijnt mij dit wenschelijk. liet ligt in de menschelijke natuur, dat alle werk, waarin geen vooruitgang is of schijnt te zijn, haar afmat. Eene wetenschap, dit* niet vooruitstreeft, maar er slechts op bedacht schijnt te behouden en gedurig weder te overpeinzen wat zij reeds bezit, schrikt af en verveelt. Nieuwe onderzoekingen prikkelen en werken opwekkend. Alet een doel, dat hem aantrekt, voor oogen is de weetgierige mensch in staat tot bijna onbegrensde krachtsinspanning. Het streven naar nieuwe resultaten, welke onze kennis der oudheid uitbreiden-, is een middel, dat in staat is om leeraren en leerlingen voor verslapping te behoeden en ons er van terug te houden onzen tijd te verdoen met ijdele combinaties en waardelooze beuzelingen. Te recht zegt Montaignk: .,Si on 11 occupe les esprits a certain sujet <[iii les bride et contraigne, ils se jettent desreiglez par-cv, par-la, dans le vague cliamp des imaginations. Et n'est folie ni rêverie qu'ils ne produisent en cette agitation.

Velut aegri somnia, vanae

Finguntur species."

Doch, zal misschien deze of gene Uwer mij tegenwerpen, bestaat er geen gevaar, dat het zoeken naar nieuwigheden ons van de grondige kennis van het zeer vele en voortreffe-