is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederontdekking en wederopbouw der oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke, dat lang bekend is en om zoo te zeggen voor het

grijpen ligt, af zal houden? Ongetwijfeld zullen altijd sommige volijverige onderzoekers in dit opzicht zondigen, minder tot nadeel der wetenschap hunner keuze, dan van zich zei ven. Maar vooral in ons vaderland is, naar ik meen, op het oogenblik de kans voor overdrijving in dien zin uiterst gering en ik houd mij verzekerd, dat onze nuchtere, koele nederlandsche landaard ons ook in de toekomst daarvoor bewaren zal. Laat geen denkbeeldige vrees ons weerhouden onzen plicht tegenover de wetenschap te vervullen!

Hiermede ben ik tot het einde genaderd van wat ik mij in deze ure had voorgenomen uit te spreken. Het verwondere l' niet, mijne hoorders, dat ik niet gemeend heb tevens eene lans voor de opvoedkundige waarde van de studie van het grieksch te moeten breken op een tijdstip, waarop, naar sommigen denken, dit leervak aan onze nederlandsche gymnasia bedreigd wordt. De studie van het grieksch loopt mijns inziens, in het algemeen gesproken, in de huidige maatschappij geen gevaar. Onze geheele beschaving hangt met de helleensche historisch samen; de Grieken behooren tot onze geestelijke voorouders; de modernen hebben uit de schatten der antieke cultuur steeds en steeds weder geput. Aan dezen feitelijken toestand, dien niemand loochenen kan, heeft de studie der oude talen hare plaats in de opvoeding der jeugd te danken. Zij is nooit op een gegeven oogenblik door eenige schoolmeesters op het programma geplaatst: zij zal evenmin in afzienbaren tijd door de actie van eenige andere schoolmeesters verdrongen kunnen worden. Mocht zich onverhoopt te eeniger tijd het geval voordoen, dat het onderwijs in het grieksch in ons vaderland op de openbare gym-