is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederontdekking en wederopbouw der oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van AVagexixgex, verheug ik mij zeer gezamenlijk aan de verwezenlijking van eenzelfde doel te kunnen arbeiden.

Het is mij eene behoefte in dit uur hen te gedenken, aan wie ik voor mijne vorming en opleiding het meest te danken heb.

Voorzeker is het hier niet de plaats om U, mijn vader, te danken voor al wat Gij voor Uwen zoon geweest zijt. Maar wel mag ik hier in herinnering brengen, hoe Gij mijne opvoeding van mijne vroegste jeugd af aan persoonlijk hebt willen ter hand nemen en uiting geven aan mijne diepgevoelde dankbaarheid voor het onderwijs in de oude talen, dat ik van meet af aan van U heb mogen ontvangen. Gij waart het. die mijne eerste schreden op het terrein der klassieke letteren geleid hebt. U dank ik het, dat het mij reeds op jeugdigen leeftijd vergund is geweest een blik te slaan in de schatkameren der door de nederlandsche wetenschap op bet gebied der grieksclie philologie vergaarde kennis. Meer nog, zoo mogelijk, dan door hare schitterende praestaties in de kritiek der teksten trekt deze school mijne bewondering door de zekerheid en de fijnheid harer taalkennis, Avaardoor zij het attisch bijna als eene levende taal beheerseht. Daarom ook stel ik het op hoogen prijs Uw onderwijs te hebben genoten, en ook U, hooggeachte Van Herwerden, nog onder mijne leermeesters te hebben mogen tellen; moge het I", tot Avien wij allen met eerbied en bewondering opzien, vergund zijn nog langen tijd in goede gezondheid werkzaam te blijven.

Gedurende het tweetai jaren, dat ik aan de Brusselsche hoogeschool mocht doorbrengen, waart Gij mij, Ai.fons Willems, bij de studie Uwer geliefkoosde grieksclie dichters een ervaren leidsman en door Uwen naderen omgang nog