is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kos en te Epidauros. De roem van den eerste ook bij het nageslacht is niet weinig bevestigd door de omstandigheid, dat een afstammeling van de priesters van dezen tempel de beroemdste onder de artsen der oudheid is geweest. Hierdoor is de ontdekking van het Asklepieion op Kos door de expeditie van herzog in 1903 een medisch historische gebeurtenis geworden.

hippokrates, de tweede der zeven bekende artsen van dien naam, de groote, de vader der geneeskunde, werd omstreeks 460 jaar v. Chr. op Kos geboren en had den Asklepiaspriester heraklides tot vader. Hij brak met de door zijn tijdgenooten en lang daarna nog gehuldigde mystieke opvatting der geneesmiddelwerking en plaatste de ervaring op den voorgrond. Zoo zijn o. a. de twee stellingen, die het nageslacht aan zijn geschriften ontleende, zuiver ervaringsuitspraken. Men kent ze het beste in hun Latijnsche vertaling: „Contraria contrariis" en „Similia similibus curantur". Daarnaast echter is juist door hen, die voor het eene of het andere dezer beide stelsels streden, dikwijls uit het oog verloren, dat hij ook gezegd heeft: „In de geheele artsenijkunde moet men het steeds daarheen leiden, dat men den zieke gezond maakt".

De door hippokrates gebruikte geneesmiddelen en de talrijke geneesmiddelvormen wijzen op den invloed, dien de geneesmiddelleer van andere volken op de Grieksche gehad heeft. Hij gebruikt zoowel plantaaraardige en dierlijke als uit mineralen bereide artsenijen. Een gedeelte is uit Egypte en zelfs uit Aethiopië afkomstig, terwijl andere uit Perzië en Indië komen (kardamom, sesam, kaneel, galbanum, ammoniacum, saffraan). Ook worden typisch Arabische middelen (myrrhe en wierook) genoemd. De vermelding