is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachten verborgen waren, welke konden voeren tot genezing, heeft gemaakt, dat elk gesteente door gloeien, samensmelten met chemicaliën en uittrekken met steike zuren werd ontleed. De verkregen producten werden terstond als geneesmiddel aangewend, en bleek er eenige Werking, dan meende men het „Arcanum" te hebben gevonden. Het meerendeel der uitvinders wendde het gevondene in de eerste plaats ten voordeele van eigen beurs aan. Het gevolg hiervan was, dat in den tijd der iatrochemisten, de kwakzalverij en het bedrog met geneesmiddelen een omvang kreeg, die onder overeenkomstige invloeden alleen in onze dagen wordt overtroffen.

Tusschen toen en nu ligt een periode, waarin op chemisch gebied baanbrekend werk is verricht, dat in vele opzichten de pharmakotherapie ten goede is gekomen en ons nader heeft gebracht tot het goed begrip van de oorzaken der werking van vele geneesmiddelen, en dat in verband daarmede een juiste bereiding dezer geneesmiddelen heeft ten gevolge gehad.

De scheikundigen der 17e en de eerste helft der 18e eeuw meenden, dat de werkzame bestanddeelen niet alleen van minerale maar ook van plantaardige geneesmiddelen gezocht moesten worden in datgene wat tegen vuur bestand was, of wel door middel van verhitting door destillatie of sublimatie verkregen kon worden. Slechts bij weinige plantaardige geneesmiddelen is dit, en dan nog maar ten deele, juist gebleken. Van de thans nog gebruikte uit planten afkomstige stoffen dateeren uit dien tyd o.a. een groot aantal vluchtige oliën, het in 1546 door agricola door droge destillatie van barnsteen verkregen barnsteenzuur, het uit benzoë door pedemontanus in 1560 voor het eerst bereide benzoëzuur. De meeste stammen