is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sommige stibium-, bismuth-, lood- en ijzerpreparaten, aan spiritus Minderen en meer andere eenmaal zulk een waarde werd gehecht, is den pharmakotherapeut van heden tot op zekere hoogte een raadsel. Wellicht moet de verklaring hiervan gezocht worden daarin, dat liet met de ontwikkeling der scheikunde mogelijk is geworden, om zelfs zeer geringe hoeveelheden v-an bijmengsels op te sporen en af te zonderen. Had de analyticus zich bepaald tot ei-n meer bescheiden rol, en slechts aanwijzing gegeven omtrent de samenstelling der door hem onderzochte geneesmiddelen, dan had hij medegeholpen aan het verkrijgen van een juist inzicht in het verband, dat tusschen samenstelling en werking van geneesmiddelen bestaat. Dit deed hij echter niet, en het gevolg was, dat, waar door een steeds verbeterde techniek naast liet hoofdbestanddeel een hoeveelheid bijstoffen aantoonbaar bleken, deze volgens hem niet meer in het geneesmiddel mochten voorkomen. Ilij had zich op hetzelfde standpunt moeten plaatsen als dit bij het onderzoek van levensmiddelen behoort gedaan te worden, d.w.z., hij had uit hot resultaat van zijn analyse niet de gevolgtrekking mogen maken, dat de door hem gevonden bijstoffen verwijderd moesten worden. Was hij aldus binnen de perken van zijn bevoegdheid gebleven, dan zouden we thans niet een aantal werkzame geneesmiddelen vervangen zien door nagenoeg zuivere chemicaliën, welke als reagentia en als uitgangspunt voor pharmakologische onderzoekingen wel is waar hun nut hebben, maar als geneesmiddel onbruikbaar blijken te zijn.

Op welke wyze kleine hoeveelheden bijstoffen op de levensverrichtingen van organismen kunnen inwer-