is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken is in 1870 bewezen door raulin, die vond, dat de ontwikkeling van Aspergillus niger in hooge mate bevorderd werd door aan den voedingsbodem, waarop de schimmel werd gekweekt, zeer kleine hoeveelheden ijzer-, zink- en siliciumverbindingen toe te voegen.

Door een ander veel jonger onderzoek, van i.oeb in 1906, werd bewezen, dat in oplossingen van zuiver natriumchloride in gedestilleerd water, even sterk, wat het chloor- en natriumgehalte betreft, als zeewater, zoutwatervisschen niet kunnen blijven leven; toevoeging van kleine hoeveelheden kalium- en calciumzouten is noodzakelijk.

Het resultaat van een dergelijk onderzoek acht men van een biologisch standpunt bijna van zelf sprekend. Dit heeft echter niet verhinderd, dat ook het als geneesmiddel gebruikte natriumchloride zoo goed als chemisch zuiver wordt gemaakt en daardoor feitelijk een voor het levend organisme schadelijk vergift is geworden.

Bij enkele organische verbindingen, welke synthetisch zeer zuiver gemaakt kunnen worden, is een verschil in werking met het minder zuivere uit planten afgescheiden geneesmiddel gebleken. Zoo heeft men het empyreumatische stoffen bevattende, uit benzoë bereide benzoëzuur niet kunnen vervangen door het synthetisch bereide chemische lichaam; terwijl de hinderlijke nevenwerkingen van salicylzuur in veel geringere mate optreden bij het uit wintergreenolie bereide salicylzuur, dan het uit phenol of anthranilzuur gemaakte synthetische zuur. De hoeveelheid deibijgemengde stoffen is hier zoo gering, dat men chemisch geen verschil tusschen beide lichamen heeft kunnen aantoonen.

Dat een steeds verder gaande zuivering ook van