is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit planten bereide chemische lichamen somtijds gevaar met zich meebrengt, hebben droeve ervaringen geleerd bij het gebruik van de uit Digitalis en Aconitum bereide lichamen. Hoe zelfs door de verwijdering van geringe hoeveelheden bijstoffen de werking van het geneesmiddel kan gewijzigd worden, bewijst o.a. het feit, dat de koortsverwekkende eigenschappen van het in 1876 door pel pharmakotherapeutisch onderzochte digitaline bij verdere zuivering van dit lichaam geheel verloren zijn gegaan.

Minerale wateren als voorbeeld hier aan te halen is gevaarlijk, omdat datgene, wat men als natuurlijke minerale wateren aanprijst, in den regel grootendeels door de bewerking, welke het water ondergaat, voordat het in kruiken of flesschen afgetapt tot ons komt, met het kunstmatig bereide nagenoeg identisch is. Het verschil echter tusschen de uitwerking van minerale wateren aan de bron en thuis is te opvallend, om hier niet aan invloeden te denken, die niet door een chemische analyse zijn aangetoond. Voorloopig zullen we aan het veel vermogende radium de schuld moeten geven en in de toekomst zal uitgemaakt moeten worden, of de volgens de methode van jaboin en beaudoin aan kunstmatig mineraalwater toegevoegde radioactiviteit practische resultaten zal hebben. Wel leert de goede werking van slechts sporen arsenicum bevattende ijzerhoudende minerale wateren, dat het tot op onderdeelen van duizendste procenten weren van arsenicum uit de in de pharmacopeeën opgenomen ijzerpreparaten niet op medische overwegingen is geschied. Het is een gevolg van de mogelijkheid, om juist dit bestanddeel zelfs in zeer kleine hoeveelheden naast andere stoffen aan te toonen.

Het schijnt mij zeer gewenscht, dat men bij een