is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest. Op het vinden van nieuwe geneesmiddelen hebben andere invloeden gewerkt.

Na de afscheiding van enkelvoudige scheikundige lichamen van bepaalde en goede werking, vooral kinine, heeft men getracht deze stoffen onafhankelijk van de planten, waaruit ze worden afgezonderd, te bereiden. Dit is tot heden nagenoeg niet gelukt, wat den pharmakotherapeut met de ervaring bij salicylzuur opgedaan niet behoeft te spijten, maar wel heeft men bij deze pogingen organische verbindingen leeren kennen, die pharmakologisch werkzaam bleken. Ze pharmakotherapeutisch toe te passen lag voor de hand. Bij vele kwamen weldra ongewenschte nevenwerkingen aan het licht, en ijverig is men gaan zoeken naar middelen om deze ongewenschte nevenwerkingen op te heffen. Wanneer dit slechts ten deele of soms zelfs in het geheel niet was gelukt, heeft men het middel toch als een goed geneesmiddel aanbevolen. Een enkele stof, die op den duur bruikbaar bleek, had financieel zulke goede gevolgen voor den fabrikant, dat hij zelf en ook anderen aangegrepen door het „auri sacra fames" niet rustte, voordat wederom een gelukkige vondst werd gedaan. Op deze wijze is de geneesmiddelmarkt overstroomd geworden door nieuwere en nieuwste geneesmiddelen, bereid langs synthetischen weg. Bij een aantal dezer bleek tusschen samenstelling en werking zeker verband te bestaan, en nu heeft men hieruit een nieuwe signaturenleer gemaakt, waardoor een neoparacelsistische periode is ontstaan, die weinig verschilt van wat op dit gebied in de 16do en het begin der 17de eeuw met zooveel kracht door de overheid moest onderdrukt worden.

Gerugsteund door onbetrouwbare medische verkla-