is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Pharmacie de waardige plaats toekomt, die het bij de oprichting dezer Hoogeschool innam.

Weest verzekerd, dat ik ook de tolk ben van de Nederlandsche apothekers wanneer ik U daarvoor openlijk van deze plaats hartelijk dank zeg.

Mijne Heeren Hoogleeraren.

Ik acht het een voorrecht, in Uw kring een, zij het ook bescheiden plaats, te mogen innemen. De omgang met U zal, hoop ik, niet alleen mij zelf ten goede komen, maar ook de door mij beoefende wetenschap.

In het bijzonder doe ik een beroep op U, mijne Heeren leden der Natuurphilosophische en der Medische faculteit. De methoden, welke voor de artsenijbereidkunde als wetenschap onmisbaar zijn, zijn die, welke de Natuurphilosophie eenmaal aan de artsenijbereidkunde ontleende, en waardoor vooral de plantkunde en do scheikunde zich hebben kunnen ontwikkelen tot de hoogte, waarop zij thans staan; het door de artsenijbereidkunde beoogde doel gaat samen met dat, wat den geneesheer steeds voor oogen staat: lijden te verlichten, te overwinnen, te voorkomen.

Met dankbaarheid herdenk ik hierbij hen, die tot mijn vorming als apotheker zooveel bijdroegen, de mannen, die onder U een zoo eervolle plaats innamen: gunning den scheikundige, oudkmans den pharmacognost en botanicus, stoeder den pharmaceut bij uitnemendheid. Zij hebben gedurende vele jaren den goeden naam van deze Hoogeschool ook voor de opleiding van apothekers hooggehouden; moge het ons, waarde versciiaffelt en hondius boldingh, gegeven zijn dezen naam te bevestigen.