is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik stel voorop, dat ik het, in het belang van den apotheker en van de

in het geheel niet eens ben met hen, die alle anothekers bij voorkeur ambtenaren zouden willen maken en voor den zieke zou ik het zeer betreuren, wanneer de zoo gemakkelijk toegankelijke apotheek TaTgedurende dag en nacht hulp te vinden is, werd vervangen door een Ryksgeneesmiddelkantoor.

Gedurende Uw studietijd moet Gijveel analytische scheikunde en toegepaste botanie besteden dit is in de eerste plaats noodig, opdat Gij dooi de 'daardoor verworven kennis in staat zult zijn geneesmiddelen te bereiden. Het seneesmiddeonterzoek is het meest omvattende van alle analytis scheikundig werk. Iemand, die daartoe naar ehooren in staat is, kan gemakkelijk voedingsmiddelen en handelsartikelen onderzoeken. Voelt Gij meer vooi dergelijk werk, dan kunt Gij Uw studie aan de universiteit gevoeglijk afsluiten, nadat Gij met goed gevolg het eerste gedeelte van Uw practisch apothe-

LXrw«hNedeltt meer op titels gesteld w„ zouden terwille van degenen, die niet verder wenschen

te gaan, den titel van analyst, practisch scheikundige ol voedingsmiddelscheikundige aan dit examen verbinden;

misschien zou dit tegenover het groote publiek wen schelijk zijn. Waren wij wat minder bekrompen in het toelaten tot een examen, wij zenden ook voor de doctorandi in de scheikunde en de chemische ingi nieurs die als analytisch scheikundige wenschen op te treden, den toegang tot dit examen openstellen ondat ook zij een getuigschrift zouden kunnen eilangei , waaruit bleek, dat zij voldoende ke.mis

zich verder in chemisch analytische richting zelfstan