is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dig te ontwikkelen.

Eerst door het afleggen van het tweede gedeelte kunt Gij het recht krijgen, Uw wetenschap in dienst van den zieke te stellen, en moogt Gij beloven de artsenijbereidkunst naar weten en vermogen uit te oefenen. Ik zou willen, dat Gij er voor U zelf de woorden „met liefde en toewijding" aan toevoegdet; want dan kunt Gij overtuigd zijn, dat Uw keuze om apotheker te worden een gelukkige is geweest.

Wanneer Gij bevreesd zijt, dat een gedeelte van Uw kennis als practisch scheikundige in de apotheek niet tot zijn recht komt, zoo maakt juist de omstandigheid, dat Gij als apotheker in Uw eigen belang niet vreemd moogt blijven aan handel en nijverheid, en warenkennis voor U een vereischte is, U geschikter dan anderen om voorlichting te geven, in practisch scheikundige vraagstukken.

Hebt Gij na de vervulling van Uw dagtaak nog tijd en lust zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten, dan prijs ik U dubbel gelukkig: vele vraagstukken ook op Uw gebied wachten op oplossing, en zoo ik U hierbij van dienst kan zyn, dan kunt Gij op mij rekenen.

Vergeet echter niet, dat, wanneer Gij eenmaal het naar mijn oordeel beste deel hebt gekozen en apotheker zijt geworden, dat dan Uw arbeid en studie in de eerste plaats daarheen gericht moeten wezen, dat Gij tracht een goed apotheker te zijn.

Ik heb gezegd.