is toegevoegd aan uw favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne Heeren Curatoren, Professoren, Lectoren en Doctoren ; Dames en Heeren Studenten en Gij

allen, die deze bijeenkomst met uwe tegenwoordigheid vereert;

Zeer welkome toehoorderessen en toehoorders!

De oude gewoonte, dat een Hoogleeraar zijn ambt aanvaardt door het uitspreken van een inwijdingsrede, schijnt te dateeren uit een tijd toen hij nog in meer letterlijken zin een leerstoel bezette en alleen vanaf den katheder zich aan zijn leerlingen deed kennen.

Tegenwoordig is dat anders geworden. Vooral in de toegepaste natuurwetenschappen speelt de practische arbeid in het laboratorium, ook bij het onderwijs, zulk een hoofdrol, dat de studie van die vakken door het geven en aanhooren van colleges alléén, ondenkbaar is geworden en de docent en zijne leerlingen elkaar dan ook veel eerder leeren kennen in hun practische werkplaats.

Mijne aanwezigheid te dezer plaatse zou dan ook een overtolligheid zijn, wanneer ik den schijn aannam mij hier andermaal aan mijne discipelen te komen voorstellen, door hen, alleen in eene andere omgeving dan dat gewoonlijk het geval is, te gaan spreken over een of