is toegevoegd aan je favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zal U nu misschien eenigermate verwonderen wanneer ik U beken dat het mij — ondanks de voorafgaande betoogen — zeer verheugt dat op dit oogenblik de apothekers nog geen Staats-ambtenaren zijn. Want ware dit zoo, dan zou de overbodigheid van zijn tegenwoordige functie op veel tastbaarder wijze te voorschijn treden dan dat tegenwoordig het geval is. Men ziet ook nu reeds, dat wel het bedrijf in apotheken van groote gemeenten en in ziekenhuizen zulk een omvang kan nemen, dat ook bij een goede centralisatie en regeling van de administratie, het noodzakelijk is dat een apotheker zich uitsluitend met de leiding van zulk eene inrichting en het toezicht daarover bezig houdt. Maar juist het feit dat deze toestanden bestaan en gewaardeerd worden in hunne omgeving, bewijst welken arbeid één apotheker onder gunstige omstandigheden wel presteeren kkn en tevens de overbodigheid van zulk een functionnaris in een apotheek van een 10 a 20 maal kleinere omvang.

Terwijl dus zulke Staatsambtenaren door het publiek niet geacht en niet begeerd zouden worden, heeft datzelfde publiek allengs meer behoefte gekregen aan andere diensten van menschen met een natuurwetenschappelijke opleiding. Ik heb het in mijne vorige rede '), die ik den isten Juni in Amsterdam heb uitgesproken, reeds uitvoerig uiteengezet, hoe de oecomische verhoudingen in onze tegenwoordige samenleving er toe leiden, dat controle van geleverde levensmiddelen van de zijde van den kooper zoowel als van leveranciers, die als tusschenpersoon optreden, allernoodigst geworden is. Dat reeds

a) De plaats der analytische scheikunde in onze samenleving. Rede uitgesproken bij mijne aanvaarding van het hoogleeraarsambt te Amsterdam, van welke voor belangstellenden nog exemplaren bij mij verkrijgbaar zijn.