is toegevoegd aan je favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diens prophylactische geneeswijze, zou kunnen bieden op veel grootere schaal dan thans het geval is. Dit betreft voornamelijk het chemisch, microscopisch en bacteriologisch onderzoek van menschelijke secretieproducten, waarbij ik hier nu niet kan stilstaan, maar waarvoor stellig de apotheker, ook reeds bij zijne tegenwoordige opleiding, de aangewezen persoon is om dit uit te oefenen, maar waartoe tegenwoordig nog maar al te dikwijls, óf van de zijde van den patiënt öf van die van den medicus, finantieele belemmeringen bestaan.

De ruimere opvatting van prophylaxis en hygiëne vereischen nog veel meerdere en andere werkzaamheden op het gebied van de desinfectie, de inrichting van fabrieken en het drijven der industrieele bewerkingen, de watervoorziening en de behandeling van den organischen afval van de gemeenten, welke tegenwoordig, voor zooverre hun arbeidskracht daarvoor toereikt, worden behartigd door de inspecteurs van den arbeid en die van de volksgezondheid, maar welke vooral ten platte lande nog een veel betere verzorging vereischen, welke slechts bij eene regeling door den Staat tot stand komen kan. De tegenwoordige plaatselijke gezondheidscommissies zijn eene voorbereiding voor deze organisatie en in vele dier commissies hebben nu reeds apothekers en chemici zitting, die op loffelijke wijze de genoemde belangen bevorderen; maar die dan zelve juist daardoor tot de erkenning komen op hoeveel grootere schaal dan nu het geval is, door eene meer omvattende regeling, hun arbeid moet worden voortgezet.

Ik stel mij in de niet zeer ver verwijderde toekomst den Pharmaceut voor als een Staatsambtenaar, aan wien