is toegevoegd aan uw favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewezen persoon zijn om het onderzoek van allerlei levensmiddelen ter hand te nemen zoowel voor verbruikers als voor den handeldrijvenden middenstand, wanneer straks blijkt dat het daarvoor voorloopig ingestelde Leidsche laboratorium overladen wordt met aanvragen en hulp noodig heeft om al het aangeboden materiaal doelmatig te verwerken. Aan deze inrichting zou dan een dergelijke functie ten deel vallen tegenover hare filialen, als boven van de Proefstations is gezegd.

Ten slotte zou de rechterlijke macht hem tot hare beschikking moeten hebben om van advies te dienen en onderzoekingen te verrichten in questies die op de volksgezondheid betrekking hebben of waarbij de opsporing van vergiften, die vermoedelijk tot misdadige doeleinden zijn aangewend, aan de orde is.

Voor al deze zaken zijn mannen noodig. die een zuiver natuurwetenschappelijke opleiding hebben ontvangen, die zich vooral aan de studiën der scheikunde (incl. chemische warenkennis) en die der plantkunde (incl. pharmacognosie) hebben gewijd. Vóór alles dienen zij geoefend te zijn in de analytische scheikunde en de analytische botanie in de ruimste beteekenis, waarin deze wetenschappen kunnen worden opgevat. Ik behoef dit na het voorafgaande niet nader te betoogen.

Moet het Hooger Onderwijs zich bezig houden met het africhten van jonge menschen tot bepaalde maatschappelijke posities, die onder de voor het oogenblik geldende omstandigheden, een broodwinning — zij het dan ook geen rijkelijke — belooven ? Moet het zich inlaten met alle details van kunde en bekwaamheid, welke de uitoefening van zulk een vak aan den beoefenaar in de practijk zal