is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Stand der vraag.

„In hoever behooren de hoofdbeginselen, waarop de „burgerlijke procedure in eersten aanleg berust, te worden „gewijzigd.-'" Zóó luidt de vraag, ter beraadslaging, voorde aanstaande vergadering der Nederlandsche Juristenvereeniging, aan de orde gesteld.

Dat ik, door de Redactie van dit blad aangezocht, onmiddellijk in den kortsten vorm mijn antwoord samenvatte. Dit luidt: zij behooren niet te worden gewijzigd, maar van den grond af vervangen. Ons proces is een samenraapsel van romeinschrechtelijke, straks kanonieke bestanddeelen. Hier, gelijk overal op ons rechtsleven, heeft Rome, met machtigen greep, zijn onuitwischbaar merk gedrukt. Dit legaat moet verworpen worden, opdat wij ontkomen aan het ijzingwekkend egoïsme, dat daar doorstraalt in ieder onderdeel van den reuzenbouw, bewonderenswaardig door aanleg en methode, maar afzichtelijk van gehalte en aan ethisch bewustzijn gespeend.

Hoezeer dit gevoeld wordt, bewijze, voor Frankrijk en voor Duitschland, een blik op de pogingen tot hervorming.

Lkvy, Procesvorm. 1