is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„juist, dan is de arbeid van Klein niet het uitvloeisel „van fijn historisch onderzoek, maar eene schepping van „de moest gelukkige intuitie." De practische gevolgen dier algeheele verwerping van het beginsel: der leiding door partijen van het proces, zijn onmetelijk. Dat beginsel heeft: „het meest bedenkelijke rekken der processen ten „gevolge. Zeer kenmerkend is in dit opzicht, dat juist in „die landen, waar, gelijk in Frankrijk en België, de „grondstelling der leiding door partijen, het zuiverst tot „uitdrukking gekomen is, de processen op verre na het „langst duren — (voor Frankrijk wordt in deze richting „een bankroet der rechtspleging aangewezen), — dat „daarentegen omgekeerd in Oostenrijk, waar de leiding „van het proces uitsluitend in de hand der gerechten is „gelegd, de afdoening der processen op eene vlakweg „verbluffend snelle wijze plaats grijpt."

Den grondslag eindelijk, waarop eene procesregeling rusten moet, zal zij voor onzen tijd waarde hebben, stelt hij in het volle licht. „ Het aanbrengen van het ethische „moment in het proces, dat is naar mijne overtuiging de „duitsche gedachte, die wij, ondanks de receptie, in „eeuwendurenden kamp met het romaansche procesrecht, „gered hebben tot op den huidigen dag. En niets dan „een uitvloeisel van deze ethische opvatting ook van het „burgerlijke proces is het, wanneer duitsch procesrecht — „ook hierin kan de oostenrijksche wet ons richtsnoer „zijn — nu tot taak zich stelt, bij de regeling van den