is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De stem van het Recht te smoren, gelukte echter Thomas en zijn aanhang niet. Het strekt ons Vaderland tot onvergankelijke eer, dat een zijner zonen het was, die, als hoeksteen van het natuurrecht, de menschelijke rechtsgelijkheid aanwees, en haar daarop alléén deed berusten. (1) Aan dit uitgangspunt bleef gansch de reeks van denkers, van Hugo de Groot af, tot op Kant toe, getrouw. Nooit verloochende zij den innigen samenhang van Recht en Zedeleer. Zoolang en zoodra het stellige Recht, van haar zich vervreemdde, vond het in de school des natuurrechts een spiegel, die de afwijking weerkaatste, en de breuk aanwees. Merkwaardig is, hoe, naar de persoonlijke en naar de maatschappelijke zijde, de ethische opvatting der menschelijke verhoudingen elkander de hand reiken. Grondstelling van den Koningsberger is : Niemand zij u enkel middel, ieder zij u tevens doel. En in zijne school wordt nog heden ten dage (2) de rechtsgemeenschap van menschen, die haar vrijelijk verlangen te verwerkelijken, het sociale ideaal genoemd. (3)

(1) Et hace quidem quae jam diximus, locum aliquem haberent, etiamsi daremus, quod sine sunitno scelere dari nequit, non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana. Grotius De jur. bell. ac pac. Proleg. H.

(2) R. Stammler. Die Lehre von dem richtigen Rechte (Derlin 1902) blz. 198.

(3) Hoe, in het materieele recht, het ethische moment zich doet gelden toone één, tevens actueel voorbeeld, aan het Neuremberger dienstbodenrecht, van 1741, ontleend.

Het wegloopen of niet-aanvaarden eener dienstbetrekking, contvactsverbreking alzoo, komt iri Neuremberg de. dienstbode te staan op «verbanning