is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verjonging der, met de rechtswetenschap nauw verwante, staathuishoudkunde door het ethische element, behoeft slechts herinnerd, niet aangetoond te worden. De Manchesterschool was analytisch te werk gegaan, juist gelijk het romeinsche proces. Adam Smith maakte de voortbrengingsleer, en daarmede geheel het verkeersleven ondergeschikt aan den éénen regel: tegen minimum van offers, maximum van goed. Die regel zou de economische „wetten" en hare werking in het licht stellen. Daardoor ontstond de abstracte economie en geheel de verwoesting, die zij aangericht, de verbittering, die zij gewekt heeft. Diep heeft de methodologische fout zich gewroken, zeer tegen de bedoeling van haren edeldenkenden stichter, die, van schifting zelf het voorbeeld gevend, naast zijn hoofdwerk, eene theory of moral sentiments schreef. Daardoor kon echter de valsche economische grondgedachte niet worden goedgemaakt. Immers, in deze onze samenleving, dwarrelen niet abstracte hande-

«uit het gebied der Rijksstad, voor 4 of '2 jaren, naar gelang zij vreemde «of ingezetene is». Krachtens politieverordeningen van de '16e en 17e eeuw, worden de delinquenten, 8 dagen, op eigen kosten, in onderaardschen kerker opgesloten, of in de boeien geslagen en openlijk door 2 stadsknechten de poort uitgeleid. De meester daarentegen, die zijne dienstboden zonder reden wegzendt, behoeft haar slechts een vierendeel jaars loon uit te betalen. Hoe zwaar die boete was, kan men nagaan, als men weet, dat de jaarloonen afwisselen tusschen 9 en 5 gulden. (Zie Conrad's Jahrb. für Nationalöc, und Stat. Dl. 33 Heft 4, uitgegeven 19 April 1907).

Vergeleken met deze lieftallige ordening, zijn onze artt. 1638 en 1639 R. W. prachtexemplaren, en schept het aanhangige Ontwerp-Arbeidscontract een paradijs, waarvan slechts te wensclien is, dat de Eerste Kamer onze dienstbaren er niet uit verjage.