is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen, objectief te werk gaan. De procesregeling zelve houdt daarmede verband, en heeft, of moet hebben, lijnrecht tegengesteld karakter. Het romeinsehe proces was, van het begin tot het einde, privaatrechtelijk Het onze is, vlakweg omgekeerd, van het begin tot het einde, publiekrechtelijk. Niet het geringste nadeel der lijdelijkheid is, dat hare valsche opvatting en averechtsche overbrenging ons beletten van het publiekrechtelijk karakter der gedingvoering ons rekenschap te geven.

Yrage men iemand, die onbevangen oordeelen kan: mag een rechter, wiens beslissing ingeroepen wordt, een werktuig zijn? Ongetwijfeld en onmiddellijk zal het antwoord luiden : natuurlijk niet. Met dit antwoord wordt niet beoogd partijdigheid of vooringenomenheid uit te sluiten. Immers, ondeugden als deze, en het rechterlijk ambt, verdragen elkaar als water en vuur. Wat vanzelf spreekt, behoeft het voorwerp van onderzoek niet te zijn. Bedoeld derhalve is: zelfstandigheid, niet: volgzaamheid maakt den rechter. Daarmede evenwel is in de taal van den leek gezegd, hetgeen techniseh-juridisch luidt: de regelen voor de civiele rechtszaal zijn van publiekrechtelijken aard.

Verlangt men eene parodie op dit karakter van ons proces, men heeft slechts naar eene civiele terechzitting zich te begeven. De oningewijde zal verbaasd zijn daar bijeen te zien een aantal getabberde lieeren, die allen de doctorale bul, en sommigen zelfs haar „met eere verwierven. Hunne bezigheid, thans, bestaat hierin, dat zij,