is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs geringere grieven, met betrekking tot den inhoud van de wetsvoordraeht, verkorting van de parlementaire behandeling dier voordracht, gewaagd zouden doen schijnen. Mitsdien schijnt het noodzakelijk, dat aandacht geschonken worde ook aan die oordeelvellingen, welke, met name heden, zijn geuit, met betrekking tot de beginselen der nieuwe regeling, tegen de bijzondere voorschriften der wetsvoordraeht. Mij viel die taak ten deel, ze te beantwoorden, en tot deugdelijke afmeting te herleiden, hetgeen onjuist, of voor 't minst niet geheel juist geschilderd werd.

Veroorlooft mij, vóór alles, mijne verwondering te kennen te geven, over een argument, dat gebezigd is, in den loop van het debat, te weten, over het verwijt, dat hier werkelijk een gansch organisme van wetten is ingediend, en dat de regeering er niet in berusten kan, om, gelijk het bij vorige gelegenheden is geschied, slechts deelen eener hervorming aanhangig te maken, enkele kleinere wetten ter tafel te brengen. Met het oog op de antecedenten van de jongste poging om de procesaangelegenheid te regelen, schijnt dit verwijt niet volkomen billijk.

Hetgeen de afgevaardigde * * * aanried is hetzelfde als het Huis, ettelijke jaren geleden, zoo beslist mogelijk afwees te weten : het betreden van den weg der partieele hervorming. Juist de regeering had het oogmerk dien weg te bewandelen en werd daarvan teruggehouden, door het votum van het Huis, door de stemmen en wenschen, die

Levy, Proceivorm. 0