is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het ontwerp, te weten <le beperking in het verstrekken van termijnen zullen de toekomstige behandeling, in vergelijking van het huidige proces, naar te hopen valt, aanmerkelijk bespoedigen. (1).

Eene vraag, eveneens hier aangeroerd, betreft de grondigheid, doordien men meent, of het proces zal sneller beloop hebben, alsdan zal het de grondigheid missen, of is dit laatste niet het geval, het zal vertragen. In het bijzonder wordt dit beweerd, nopens de behandeling van bagatel-zaken.

Vergunt mij, ook daarop, met eenige woorden te antwoorden. Grondig kan het toekomstige proces zijn, want, gelijk ik reeds opmerkte, zijn er weinige beperkingen gemaakt voor het onderzoek naar de feitelijke toedracht van zaken. In geen geval, moet dit onderzoek het proces vertragen. Integendeel, naarmate de rechter de partijen aansporen zal, tot opheldering nopens de toedracht van zaken, zal hij haar tevens aanleiding geven tot het spoedig bijbrengen van haar proces-bouwstof, tot spoedige afgifte van hare verklaringen nopens de rechtsvraag. Juist daarom, vereenigt het proces-ontwerp, evenals de proces-wetten van andere Staten, beide zaken in de hand van denzelfden rechter: de zorg voor de vruchtbaarheid der verhandeling, en de zorg voor haren snellen voortgang. Zijne procesleidende stappen zullen steeds die tweeledige strekking

(1) Ettelijke hier weggelaten zinsneden hebben betrekking tot de 2e instantie en het verbod van Nova.