is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam maak, is de jongste proces-codificatie in Hongarije. Daar, heeft men het districtsgerechtelijke, het zoogenaamde summiere proces hervormd ; dit gaat tot 500 gulden, en in vele zaken nog veel verder. Artikel XVIII der wet van 1893, heeft nu, onafhankelijk van onze regeeringsvoordracht, voor dit summier proces, eveneens eene verbaliseering van de uitkomsten der mondelinge behandeling ingevoerd, welke van tamelijk gelijke geaardheid is met die van het oostenrijksche recht, en slechts in één opzicht afwijkt, in zoover namelijk, in het oostenrijksche recht, een sterkere bescherming bestaat tegen het overwoekeren van de schriftelijke behandeling, en wel, door het invoeren van het résumé-verbaal, (1) terwijl de hongaarsche wet daaraan minder gewicht hecht.

Deze verschijnselen bewijzen, hoe, overeenkomstig den tijdgeest, het streven der regeeringsvoordracht en van het werk der Commissie is, ook ten aanzien der mondelinge behandeling, niet door beginselen en dogma's zich te laten leiden, maar te handelen overeenkomstig de practische behoeften.

Een blik echter op de aanhangige ontwerpen toont u, hoezeer regeering en Commissie, van meet af, besloten waren deze behoeften, zoo volledig als mogelijk is, te vervullen. In dit verband, moet ik nogmaals terugkomen op de onmiddellijke behandelingswijze.

(1) Dit resumé-protokoll, (overzicht van weerzijds mondeling aangevoerde feiten, door den rechter in het bijzijn van partijen gemaakt) is geregeld § 211 der wet.