is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen innemen. Aan den anderen kant eehter, ligt het noeh in de bedoeling der regeering, noeh is het beoogd in de voorstellen der Commissie, dat de advocaten, in de behandeling, eene begunstigde plaats zouden innemen.

Dat zij, in de mondelinge behandeling, nog veel noodzakelijker zijn, met name bij moeilijke verhandelingen voor de gerechtshoven, is niet twijfelachtig. Dit hangt mede samen met de verbaliseeringvraag, en de verbaliseering verliest veel van het angstwekkende, dat zij voor menigeen heeft, wanneer men bedenkt, dat de behandeling, voor de gerechtshoven, door goede dingtalen der advocaten voorbereid wordt. Daar, zullen de advocaten in de gelegenheid zijn, wezenlijke en nuttige diensten aan de rechtspraak te bewijzen, en van de zijde der wetgeving ware het ten eenen male onredelijk, wanneer zij, juist bij de mondelinge behandelingswijze, uit kleinzielig gezichtspunt, tot een antagonistische houding tegenover de advocaten besluiten zou. Want, dat, in de regeeringsvoordracht, een vijandige trek tegen de advocaten doorstraalt, schijnt mij onwaar. Waar is, dat alleen slechts dan een wettelijke dwang tot het bijbrengen van advocaten werd vastgesteld, wanneer het, om zakelijke redenen, noodwendig is.

Vergunt mij het hierbij te laten. Daaruit zal, naar ik meen, gebleken zijn, hoe onjuist de bewering is, dat het proces, in het verslag der Commissie ontvouwd, den toets der critiek niet kan doorstaan en niet verdient te worden ingevoerd.