is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt. Het rechtsgebied, als geheel en onverdeeld, is uitsluitend het domein van de wetenschap, wier uitgangspunt en doel, zoo individueel als collectief, gekenmerkt en geadeld wordt, door het in hare bepaling zelve opgenomen : suum cuique, — aan ieder het zijne.

Uit krachte zijner aanstelling zelve alzoo, is de jurist gehouden, niet enkel het bijzondere rechtsbelang, maar, waar hij haar vinden mocht, de zaak van het Recht in het gemeen voor te staan. In klassieken vorm, is die roeping den advocaat voor oogen gehouden, door den meest vrijzinnigen geest, die ooit de hoogste waardigheid eens lands bekleed heeft, Henry Fran£OIS d'Aguesseau, Kanselier van Frankrijk (1668—1751), van wiens optreden reeds, de beroemde Denis Talon, President a Mortier van het Parlement te Parijs, zeide : „qu'il voudrait finir comme „ce jeune homme commen^ait".

Des Kanseliers rede, gehouden bij de opening van het Parlement, in 1693, (als gebruikelijke „mercuriale"), heet: „1 indépendance de 1'advocat", beoogt dien karaktertrek in te scherpen, en raakt nog heden ten dage, voor de balie in Frankrijk, den schat, dien zij met jaloerschheid bewaakt. Mijn bestek gedoogt niet het meesterwerk, in zijn geheel, op te nemen. (1) Ettelijke zinsneden slechts mogen over het geheel doen oordeelen.

(1) Men kan het vinden in de Oeuvres de M. Ie Ghancelier d'Aguesseau (Paris 1759) I. 1. De groot 4o uitgave is de eenige vertrouwbare. Men zij gewaarschuwd tegen verminkte nadrukken.