is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ondergeschikten aard grootendeels, de plooi daardoor verkregen, niet opwekkend, en de eens aangewezen richting toongevend blijven zal.

Het halfslachtige, hybridische wezen, dat wij kennen, en dat, nu eens, conjunctief, als advocaat én procureur, dan weer, unionistisch, als advocaat-procureur, zich aanmeldt, heeft, van de beide samenstellende deelen, juist genoeg, om in geen enkel daarvan, ten volle, te huis zich te gevoelen. Met een trait d'union laten wèl woorden, niet zaken, allerminst personen zich verbinden. Zooveel althans moesten wij uit het vennootschapsrecht — mater discordiarum — hebben geleerd. Wie er nog aan twijfelen mocht, ga te rade bij de lijfspreuk van Jan de Witt: agas quod agis — versnipper uwe kracht niet.

Uit dien hoofde mede, scheppe eene nieuwe procesregeling eene nieuwe orde van zaken. Daardoor, zal het procuraat overbodig gemaakt, in allen gevalle, de rechtsbijstand, van velerlei nuttelooze beslommeringen en ijdele beuzelarijen ontheven worden. Eerst dan, zal het procuraat niet van de ad vocatie afgezonderd, maar daarin opgenomen, zelfstandig, verdwijnen. De strijd om den dubbelen rechtsbijstand is dan beslecht, omdat er slechts aan een enkelen behoefte bestaat. Le combat a cessé faute de eombattans.

Is de balie in eere hersteld, dan zal zij het juristenbrevier van onzen Hugo de Groot zich te binnen brengen. Het luidt: