is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I. De toebereidselen tot een familiereisje.

familiereisje is werkelijk een zoet genot te midden |m| der eentonigheid van een gewoon huiselijk leven, 'PhMÏrha als al degenen, welke er aan deel zullen nemen, onder

elkander door de banden eener oprechte en hartelijke genegenheid vereenigd zijn. De toebereidselen hebben reeds eene eigenaardige bekoorlijkheid, houden de kleine wereld in spanning en voorspellen aangename verrassingen. Zoodanig waren de indrukken, die mijne vrouw en ik gewaar werden in het begin van het jaar 1800, dat ik later als het ongelukkigste mijns levens moest beschouwen.

Sedert drie jaren hadden wij Rusland, het vaderland mijner echtgenoote, verlaten en woonden wij te Weimar, waar ik mij onverpoosd aan mijn letterkundige werkzaamheden kon wijden. De oudsten onzer kinderen hielden zich te St.-Petersburg op en weldra zouden wij het genoegen smaken hen na eene lange afwezigheid weder te zien; ook vele vrienden en bloedverwanten, welke wij in Rusland hadden achtergelaten, drongen er op aan het voorgestelde reisje te ondernemen. Tot groote blijdschap mijner echtgenoote en jongste kinderen werd er besloten :n het begin van April te vertrekken en vier maanden in den vreemde door te brengen. Dewijl ik in mijn bescheiden eigendom te Weimar de teederste en liefderijkste der moeders achterliet, kon ik er niet toe besluiten langer afwezig te blijven; bovendien scheen mij een uitstapje van vier maanden lang genoeg voor het doel, dat wij ons hadden voorgesteld.