is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is aan iedereen bekend welke tyrannieke politie te dien tijde in geheel Rusland uitgeoefend werd. Het was ten strengste verboden de grenzen van het machtige keizerrijk over te trekken, zonder eene bijzondere machtiging, een paspoort, door den Czaar zeiven verleend.

Mijn eerste werk was dus een schrijven te richten aan den Russischen gezant te Berlijn, Baron Von Krudener. Ik verzocht hem de goedheid te willen hebben mij het paspoort te bezorgen, dat mij onontbeerlijk was. Zijne Excellentie beloofde mij daartoe onverwijld de noodige stappen bij den keizer te doen, doch hij raadde mij aan ook persoonlijk aan den vorst mijn verzoek bloot te leggen. Ik keurde zijn voorstel goed; reeds de eerste postbode nam voor den Czaar mijn verzoekschrift mede, welks inhoud de lezer raden kan: het verlof om vier maanden in Rusland door te brengen, ten einde mijne kinderen te bezoeken en beschikkingen te nemen betrekkelijk mijn fortuin, zaken, waarvoor mijne tegenwoordigheid vereischt werd.

Terwijl mijn brief te St. Petersburg aankwam, ontving ik van Baron Von Krudener, een schrijven, in de volgende bewoordingen.

„Mijnheer. Het strekt mij tot een waar genoegen U een gunstig antwoord te kunnen geven op uw verzoek. Zooeven ontving ik last U het paspoort te bezorgen, hetwelk Gij gevraagd hebt. Gelieve mij eenigszins spoedig de baan aan te geven, welke Gij volgen wilt om naar St. Petersburg te reizen, opdat een goed omschreven bevel alle moeilijkheden uit den weg ruime, welke ontstaan kunnen bij het overtrekken der grenzen. Zoo Gij niet te Berlijn komt, verwacht ik door den renbode, die U mijn brief bezorgt, een antwoord uwerszijds, aangevende de plaatsen, welke Gij wenscht aan te doen. Vergeet ook niet het aantal personen te vermelden, die met U de reis zullen maken".

Dit .schrijven veroorzaakte mijner vrouw eene levendige vreugde; mij echter leverde het stof tot ernstig nadenken. Ik had weliswaar Rusland verlaten met toestemming des keizers. Indertijd bestond de wet nog niet, dat iedere persoon, welke de Russische staten wilde verlaten, zich schriftelijk moest verbinden er nooit terug te keeren ; maar ik wist, dat Paul I niet zeer gunstig gestemd was jegens letterkundigen. Men