is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Paul I gekomen? Welke belangrijke zaak heeft u tot deze reis doen besluiten?

— Geene andere dan de begeerte mijne echtgenoote genoegen te verschaffen en haar tevreden te stellen.

— Waarom hebt ge dan uw geheel huisgezin medegebracht ?"

— Omdat ik slechts met de mijnen gelukkig ben. Thans kan deze omstandigheid het beste bewijs mijner onschuld zijn; indien ik mij iets te verwijten had, zou ik die reis niet ondernemen, noch mijne vrouw en kinderen met mij gevoerd hebben."

Mijnheer Von Driesen vond deze reden gegrond en scheen overtuigd, dat ik het slachtoffer was van eene valsche aanklacht.

Een man, in uniform gekleed, trad daarop het vertrek binnen. „Ik heb de eer, zeide mij de gouverneur, u den raadsheer van het hof, Schtekatichin voor te stellen; hij zal u op uwe reis vergezellen, en gij hebt het geluk in goede handen te vallen.

— Spreekt Mijnheer Duitsch of Fransch?

Geen van beide.

— Des te erger, want ik ben het Russisch geheel vergeten.

Toch beproefde ik mij den raadsheer van het hof aan te

bevelen, doch ik slaagde niet; ik moest tot gebaren mijne toevlucht nemen, drukte hem minzaam de hand, welke hij vriendelijk aannam, en met een glimlach vergezelde. „Nu, sprak de gouverneur, zoude ik u aanraden ten spoedigste voor een gemakkelijk rijtuig te zorgen, want gij moet heden nog vertrekken. — Hoe, vandaag, ik heb gedurende drie nachten niet geslapen, ik ben reeds eene maand op reis en zeer vermoeid; ik bid u, laat mij tot morgen hier blijven.

— Ik kan ook dit verzoek niet toestaan; het mij gegeven bevel is dringend. Het smart mij zeer uw voorstel te moeten weigeren; maak u gereed te vertrekken, doch doe mij liet genoegen eerst bij mij te dineeren.

— Ik kan niet, mijnheer.

En oogenblikkelijk vertrok ik, vergezeld van den Secretaris van het regentschap, Mijnheer Weitbreck, om naar mijne herberg terug te keeren. Onderweg beklaagde de jonkman, wiens uiterlijk overigens weinig gevoeligheid verried, deelnemend mijn toestand, en verzekerde, dat de gouverneur, zijns ondanks