is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stem verheffen. De raadsheer van het hof, die met den koerier van den Senaat de kamer was binnengetreden, hield zich bezig met de zegels mijner goederen te verbreken; hij doorzocht met het phlegma van een beambte, mijne papieren. Ik stond verpletterd; rondom mij zag ik niels dan troostelooze vrienden, droevige aangezichten, of ongevoelige harten. Mijne echtgenoote deed mij uit mijne sombere verbijstering geraken. Zij wierp zich in mijne armen met al de teederheid, die echtgenooten elkaar kunnen bewijzen. „O, klaagde zij, August, gij zijt een verloren man, nooit zal ik u wederzien, gij gaat slechts naar St. Petersburg om uw doodvonnis te hooren.

— Moet gij mij aldus, sprak ik op een toon van wilskracht, vrees komen aanjagen. Doch neen, ik ken geen vrees, ik ben sterk in mijne onschuld, ik zal niet beven voor mijne rechters, voor den keizer zelfs niet. Zij zullen aan mijne volkomen gerustheid zien, dat ik de harde behandeling niet verdien, welke zij mij doen ondergaan. Verlaat u, mijne Christel op de onschuld mijns gewetens. Wie toch kent beter dan gij mijn hart, wie weet beter dan gij hoe rechtschapen ik ben. Wij hebben thans rampspoeden te verduren, doch laat ons die, na zoovele jaren in geluk doorgebracht, kloekmoedig onder de oogen zien. Alle dagen van een zomer zijn niet even schoon, alle dagen van 's menschen levens zijn niet even helder. Zoo beschikt het de Voorzienigheid! Hoevele ongelukkigen worden geboren, leven en sterven onder den last van het ongeluk. Wat ons betreft, de beproeving is niets anders dan eene wolk, die spoedig wegdrijft. De gouverneur zelf heeft mij gezegd : stel u gerust, Von Kotzebue, binnen veertien dagen zult gij uwe familie wederzien. Christel, toon dat gij niet eene gewone vrouw zijt, die door eene kleine beproeving geheel ter neder wordt gedrukt. Volg mij na! Verdraag den tegenspoed met geduld, zoek alle middelen om dien het hoofd te bieden, eerder dan u te laten ontmoedigen. De tegenspoed wordt dragelijker, naarmate de moed vermeerdert."

De geestkracht, waarmede ik deze laatste woorden had uitgesproken, maakte indruk op mijne echtgenoote; zij, die een kwartier vroeger van droefheid en smarte bijna bezweek stond gerustgesteld op, omhelsde mij en zich tot den raadsheer wen-