is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen stap meer verzetten. De postillon deed al het mogelijke om het te doen vooruitgaan. De koerier werd driftig; de raadsheer vloekte en beiden wierpen den armen Lettischen *) voerman duizend scheldwoorden naar het hoofd. Eindelijk begon de koerier, die op de bok zat juist boven den postillon zooveel klappen en vuistslagen uit te deelen, dat de ongelukkige zijn rijdier verliet en verklaarde niet verder te zullen gaan, indien hij zoo mishandeld werd.

Bij deze woorden ontstak de raadsheer in woede. Hij sprong van het rijtuig, brak een dikken stok van een langs den weg staanden boom, greep den postillon bij den kraag, wierp hem ter aarde en roste hem geducht af. Daarop gelastte hij hem weder te paard te stijgen en den weg te vervolgen, doch de koetsier poetste de plaat, op het oogenblik, toen de raadsheer in het rijtuig klom. Tevergeefs zette de koerier hem achterna; hij kwam eindelijk terug, zonder den vluchteling te kunnen bereiken. Wij bevonden ons dus midden op den weg met een koppig paard en zonder postillon.

Wat moesten wij aanvangen? Er was maar één middel op, rechtsomkeert maken en naar Kokenhousen terugkeeren. De koerier greep de teugels en na veel tegenspoed kwamen wij weder ter plaatse. De nieuwbakken voerman vloekte verschrikkelijk en gaf weder, onder eene menigte scheldwoorden aan het adres van de ongelukkige Letten, zijn hart lucht.

Hoe hemeltergend is toch die gewoonte van vloeken, op de groote wegen. De godslasteringen der Russen klinken u nog vreeselijker in de ooren dan die van andere volken, dewijl zij zoo krachtig en nadrukkelijk zijn. Verdienen de ongelukkigen, welke zich aan die gruwelijke zonde schuldig maken, niet, dat God hen geheel aan hen zeiven overlaat en kan het ons verwonderen, dat er na zulke goddelooze vloekwoorden ongelukken komen. Och, men moest zich een weinig rekenschap vragen, waartoe die godslasteringen, welke de reizigers ergeren en de wraak des hemels opwekken, wel dienen. Werd er ooit door dit middel een hinderpaal uit den weg geruimd, eene moeilijkheid overwonnen ? Deze blinde drift heeft geen ander uitwerksel dan den geest meer te verwarren, en den mensch

*) Letten, een volk in N. \V. Rusland.