is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen. Zoude het mij niet gemakkelijker zijn, mij bij de overvaart in eene rivier te storten." Bij deze woorden zag hij den koerier aan, als wilde hij zeggen: „Wij moeten daarop letten." Inderdaad, telkens als wij een meer, eene rivier of beek naderden, werden de vensters van het rijtuig zorgvuldig gesloten ; men hield mij aan de panden van mijn jas vast, om eene wanhopige poging te voorkomen. Arme man, hij begreep niet, dat noch zijne macht noch zelfs het gezag van den keizer beletten kunnen, dat iemand zijn leven te kort doet. Een enkele weg leidt tot het leven, maar duizenden kunnen het ons benemen. Doch ik wil over die schandelijke misdaad niet verder spreken. De zelfmoord is even gruwelijk als onteerend voor den mensch. Ongelukkig, diep rampzalig het wanschepsel, dat aldus voor den strengen, oppersten Rechter verschijnt. Men begrijpt, hoe ik gruwde van de onchristelijke veronderstelling, die mijne geleiders over mij maakten. Ongetwijfeld was mijn hart bitter gegriefd door al wat ik ondervond, doch in dat hart lagen nog eenige kiemen van hoop, die een enkele zonnestraal van geluk konden doen ontwikkelen.

Wij kwamen te Polosk: het was de eerste stad van eenige beteekenis, die wij sinds geruimen tijd gezien hadden. Wij behoefden er alleen van paarden te verwisselen. Terwijl men met deze zaken bezig was, maakte de raadsheer zijn eerste rapport voor St. Petersburg op. Hij had haast te doen weten, dat hij zijn slachtoffer gelukkig tot deze plaats had gebracht. Ik was er van overtuigd, dat hij over mijne vlucht niet spreken zou. De vrees van beschuldigd te worden van nalatigheid en van een hem zoo aangenamen post te verliezen, deed hem het stilzwijgen bewaren over mijne fout. Wat mij betreft, ik duchtte, dat hij iets zou aanvoeren, wat mij noodlottig kon zijn. Dit deed mij besluiten hem vrijelijk over mijne beurs te laten beschikken, doch hem steeds met voorzichtigheid te woord te staan. Het scheen hem veel inspanning te kosten eenige regels op papier te brengen, want het was hem aan te zien, dat hij nauwelijks schrijven kon. Ik merkte ook aan zijne onhandigheid om het pakket te sluiten, hetwelk zijn rapport bevatte, dat hij nooit een man van zaken was geweest. Waarlijk, onze raadsheer deugde voor niets, dan om den