is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tak geworpen, bleef daar vastzitten, terwijl het andere geheel hellend lag en het water er in stroomde. De vier paarden, die zich op ons armzalig vlot bevonden, konden zich ternauwernood staande houden; ze werden onrustig en schichtig. Wij hielden ons allen aan het rijtuig vast, het gevaar was ontzettend. Nu begreep de raadsheer, dat het hoog tijd was al zijne kloekheid te toonen. Ofschoon bleek en bevende, evenals de koerier, greep hij een langen vaarboom, dien hij met kracht tegen den naastbijgelegen boomstam drukte. Toen beval hij allen roeiers zich van hunne riemen en vaarboomen te bedienen en te trachten den bodem vlot te krijgen. Men slaagde naar wensch. Ik, die te zwak was om eenige hulp te bieden, hield mij krampachtig aan de raderen van het rijtuig vast. Toen het vaartuig den gewenschten schok ontving, meende ik in den afgrond te storten, doch ik slaakte geen kreet, want met koelbloedigheid had ik den dood voor oogen gezien.

Toen het eerste gevaar geweken was, bleef ons nog altijd de moeilijkheid over uit het midden dezer boomen te geraken. Alle varensgezellen opgewekt door den raadsheer, die hun het voorbeeld gaf, verdubbelden hunne krachten ; zij konden echter ondanks hunne pogingen er niet in slagen, het vaartuig in de vaart te krijgen. De krachten waren uitgeput, de hoop was verdwenen, de moed verloren ; wij verkeerden in hachelijken toestand en waren niet bij machte er ons uit te redden.

Wij zagen den dood voor oogen en ik onderwierp mij aan den goddelijken wil. Eensklaps bespeurde wij eene schuit, door vier kloeke mannen gestuurd. Zij kwamen ons ter hulp. Men had van uit de stad onzen nood gezien en versterking gezonden. Zoodra de vier mannen ons genaderd waren, hechten zij hunne boot aan de onze en trachtten ons in het vaarwater te brengen. Met forsche roeislagen gelukte het hun ons uit de gevangenis te verlossen. Na drie uren van vermoeienis kwamen wij behouden en wel aan den anderen oever.

Bij het lezen van deze onverwachte verlossing zullen lieden zonder godsdienst wellicht zeggen: „Dat was eengelukktgtoeval." Doch de ware geloovigen zullen er eene bescherming der Goddelijke Voorzienigheid in vinden, die aldus het gebed verhoorde der schepelingen.