is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij, dat deze sombere droomen, en zoogenaamde nachtmerries voortkwamen uit de al te groote vermoeidheid der reis en de aanhoudende smarten, naar lichaam en geest, welke mij gekweld hadden, maar hij beweerde, dat de toestand niet het minste gevaar opleverde. Toch scheen mij deze bepaling niet zielkundig; ik stelde er mij echter mede tevreden bij gebrek aan eene betere; bovendien had ik voor den goeden man eene groote voorkomendheid; hij was een landgenoot van mijne vrouw. Doch hij had nog andere titels op mijne achting en toegenegenheid: zijne menschlievendheid alleen moest hem mij dierbaar maken. Hij betoonde mij de grootste belangstelling en won daardoor mijn vertrouwen. Het zal dus niemand verwonderen, dat hij mij met ongeloofelijke zorgen zijne geneeskundige hulp verleende en zelfs toen ik verre van hem verwijderd was, ondersteunde hij mij, want ik had op zijn aansporing een kleinen voorraad geneesmiddelen medegenomen ; welke mij te Kurgan noodzakelijk waren, dewijl ik daar mijn eigen geneesheer zijn moest. Ook deed hij al het mogelijke om den gouverneur te bewegen mij toe te staan te Tobolsk te blijven, doch Mijnheer Von Kuschelef mocht het bevel, hetwelk hem gegeven was, niet overtreden. Wanneer de gouverneur instructies over bannelingen ontvangt, wordt er altijd bij bepaald, of deze te Tobolsk zelf of in het gouvernement van dien naam moeten verblijven. Eindelijk wordt de plaats aangewezen, zooals Beresow, Omsk. enz. Indien de plaats niet bepaald is, moet de gouverneur die aanwijzen. Mijne vrienden hoopten daarom, dat de gouverneur zou mogen besluiten Tobolsk tot mijn verblijf te bestemmen. Volgens den algemeenen regel echter, kon de gouverneur Tobolsk niet aanwijzen. Alleen dan, als het gevangenen van weinig beteekenis gold, kon deze stad de plaats van bestemming zijn. Wat mij betrof, ik was ongelukkig genoeg, te zeer bekend. De wijze, waarop mijne verbanning had plaats gegrepen, was door bijzondere omstandigheden vergezeld, welke noodwendig de oogen op mij moesten trekken. Ik werd een belangrijk persoon voor het publiek, dat in mij een slachtoffer zag van eene geheel willekeurige daad. Daarom kon de gouverneur voor mij niet doen, wat hij gedurfd zou hebben, zoo ik een persoon was uit de heffe des