is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

Verschillende klassen van gevangenen en behandelingen, die zij ondergaan.

p^Sy^rccmdelingen maken zich van de woorden: ballingschap 'm Siberië een somber en onnauwkeurig denkbeeld : wraiagtfl ik meen, dat daarom eene beknopte beschrijving van

de verschillende klassen der gevangenen, niet van belang zal ontbloot zijn.

Eerste klasse. Hiertoe behooren de personen, door de rechtbank als misdadigers erkend en door de wet veroordeeld; hun vonnis is door den senaat van St. Petersburg bekrachtigd. Deze schuldigen zijn, behalve tot de straf der ballingschap, veroordeeld tot de mijnwerken van Nerstschinnki; zij doen den tocht te voet en met ketenen beladen. Hunne pijnen zijn wreeder dan de doodstraf. Voor hun vertrek ontvangen zij in den regel den knout en hunne neusvleugels worden doorboord.

Tweede klasse. Zij bevat insgelijks personen, die door de rechtbank en de wetten veroordeeld zijn en wier vonnis dooiden senaat van St. Petersburg is bevestigd. Hunne misdaad is minder zwaar. Zij worden naar Siberië gezonden, waar zij zich met den landbouw moeten bezig houden. Velen hebben ook een doorboorden neus. Deze schuldigen kunnen, indien zij ijverig zijn, geld genoeg verdienen om hun lot te verzachten en zelfs om hunne gevangenschap eenigszins aangenaam te maken. Het doel dezer straf is hun eenige wroeging te doen gevoelen en hen tot de deugd terug te voeren.