is toegevoegd aan uw favorieten.

De banneling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zou de liefderijke Verlosser u niet eene zaligheid doen genieten, evenredig aan het goed, dat Gij op aarde verricht hebt?"

Ik beken, dat ik niet kan uitdrukken, hoe deze bemerkingen, uit mijn gemoed opgeweld, den eerbiedwaardigen gouverneur bekoorden. Hij toonde duidelijk, dat hij mijne gedachten begreep en was getroffen over mijne betuigingen van liefde en dankbaarheid voor de weldaden van hem ontvangen.

Na het diner en het aangenaam onderhoud, dat ik met Von Kuschelef had, ging ik gewoonlijk eene wandeling maken door de stad. Tobolsk is tamelijk groot; zij heeft drie rechte en breede straten. Ofschoon de huizen bijna alle in hout zijn opgetrokken, is haar aanblik toch niet onaangenaam. Men ziet er overigens ook eenige steenen gebouwen in modernen stijl. De kerken, die men er vele vindt, zijn alle van steen. De straten zijn gedeeltelijk met planken bevloerd, welke op stevige balken rusten. Zij zijn zeer zindelijk en gemakkelijk voor voetgangers. De geheele stad is met bevaarbare kanalen doorsneden, w7aarover zeer schoone bruggen gebouwd zijn. De markt of bazar is groot en men vindt er, behalve de voorwerpen voor dagelijksche behoeften, koopwaren uit Europa en China; deze laatste zijn zeer duur, doch de eerste worden zeer goedkoop van de hand gedaan. lederen marktdag wemelt het van menschen uit verschillende natiën; voornamelijk ziet men er Russen, Tartaren, Kirgiezen en Kalmuks; zij brengen er visschen van allerlei soort en in ontzaggelijke hoeveelheid. Dit schouwspel was voor mij geheel en al nieuw; een menigte visschen, welke ik alleen kende door de beschrijving, die ik ervan gelezen had, werden alle dagen in groote schuiten of sloepen ten verkoop aangeboden. Steuren, die men elders duur moet betalen, worden voor eene kleinigheid aan den man gebracht. Ik bemerkte den koningsvisch, den bisa (silurus) en vele andere van allerlei kleur en zwaarte. Gaarne zou ik een geruimen tijd op de markt doorgebracht hebben, indien er niet een ondragelijke stank had geheerscht.

Er was te Tobolsk nog eene andere plaats, waar velen den dag kwamen doorbrengen; het was een casino, door een Italiaan gehouden. De neusvleugels van dezen balling waren doorboord; hij was als moordenaar veroordeeld en had den knout ontvan-